NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA SRBIJE

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!!!

nenadkulic@gmail.com
Za sve informacije pozovite: 063/77-51-980 ili 064/44-28-175

PROGRAM

nkps | 26 Mart, 2008 22:30

PROGRAM Nove Komunističke partije Srbije  PROGRAMSKI CILJEVI NOVE KOMUNISTIČKE PARTIJE SRBIJE
U svom zalaganju za društvene promene NKPS se opredeljuje za socijalizam kao društvo u kome će biti prevladana klasna eksploatacija, birokratska uzurpacija, brutalnost u međuljudskim odnosima, degrada­cija ličnosti, egoizam i otuđenost pojedinaca na osnovu privatno-svojinskog raspolaganja sredstvima za proizvodnju, veći ili manji totalitarni karakter društva. Socijalizam predpostavlja dosledno poštovanje principa humanizma, kao uslov da se odnosi neravnopravnosti, dominacije, prinude, nasilja, moći i manipulacije razobliče u korist istinske demokratije,pluralizma, slobode, jednakosti, ravnopravnosti, soli–darnosti i pravičnosti. Polazeći od Marksovog stava da je revolucija stvar celog naroda a ne jedne partije, NKPS socijalizam shvata kao doslednu, demokratsku istorijsku inicijativu naroda a ne dogmu koja se nameće svetu i ljudima. Programska opredeljenja NKPS zasnivaju se ne samo na marksističkim i drugim socijalističkim učenjima i iskustvima, već i na svim naučnim, umetničkim, filozofskim i društvenim tekovinama naše civilizacije koje su doprinele da čovek stekne svest o sebi kao slobodnom, ravnopravnom i kreativnom biću i sposobnost da gradi svet u kome će tako moći da živi. NKPS u prvi plan svog političkog delovanja stavlja interese radnika, seljaka kao i svih koji žive od svog rada iznajmljujući svoju radnu snagu vlasnicima sredstava za proizvodnju. NKPS želi da se afirmiše kao moderna partija rada, kao politički predstavnik onog dela društva koji sredstva za život stiče jedino svojim fizičkom i umnim radom. NKPS preuzima i razvija: – sve pozitivne i progresivne ideje i tekovine međunarodnog i jugoslovenskog radničkog, socijalističkog i komunističkog pokreta, – sve ideje slobode i oslobodilačke tekovine narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, – sve ideje i tekovine koje doprinose oslobađanju čoveka i svih ljudi od eksploatacije, siromaštva, neznanja, poniženja, nasilja, rasne, nacionalne, rodne, generacijske, političke, verske, ili bilo koje druge diskriminacije ili degradacije. NKPS se zalaže za: – socijalnu pravdu i solidarnost, – zaštitu i unapređivanje svih sloboda i prava građana zagarantovanih Ustavom i međunarodnim pravom, – ravnopravnost ljudi i naroda u našoj zemlji i svetu, – proizvodne i društvene odnose koji svakom za rad sposobnom čoveku obezbeđuje pravo na rad i pravo da odlučuje i saodlučuje o uslovima i rezultatima svog rada, – robnu proizvodnju, tržište i plansko usmeravanje, – sve oblike svojine koji obezbeđuju ljudsku kreativnost i ekonomsku efikasnost, – politički pluralizam koji će biti u funkciji izražavanja interesa pojedinaca i socijalnih grupa i usklađivanja njihovih interesa i slobodno samoorganizovanje ljudi. NKPS se zalaže za ravnopravnost svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, rodnu i versku pripadnost kao i na veličinu etničke grupe, stepen ekonomskog razvoja i kulturne specifičnosti. NKPS se zalaže za poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, uključujući i slobodu misli, savesti, veroispovesti i ubeđenja, za sve bez razlike na rod, jezik, naciju i veru. NKPS kao demokratska partija: – učestvovaće u jačanju i učvršćivanju demokratije kao jedinog legitimnog sistema vlasti u našoj zemlji, – zalagaće se da se demokratska vlast zasniva na volji naroda koja se izražava redovno putem slobodnih i poštenih izbora, – zalagaće se za polaganje računa biračkom telu, za obavezu državnih organa da poštuju zakon i pravdu i da ih nepristrasno primenjuju, kao i da niko ne može biti iznad zakona. NKPS se zalaže za temeljitu i kritičku analizu savremenih društvenih kretanja kod nas i u svetu, kao neophodan preduslov uspešnog delovanja svih progresivnih snaga društva na ostvarivanju istorijskih interesa radničke klase i svih radnih ljudi. Radi ostvarivanja programskih ciljeva NKPS će sarađivati sa svim partijama na levici, a pre svega sa komunističkim partijama u zemlji i svetu, na osnovu principa ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Jedan od glavnih zadataka u međupartijskoj saradnji biće razmena mišljenja i zajedničko delovanje u pitanjima u kojima postoje identični ili bliski stavovi. Republika Srbija NKPS se zalaže da nijedan pedalj teritorije Republike Srbije ne sme se odvojiti, nema niko pravo da potpiše odvajanje bilo kojeg njenog dela teritorije, ma kako bilo to definisano. Ukoliko nam nametnuto bude to od strane svetskih moćnika i novog svetskog poretka kad nismo u stanju da se zbog unutrašnjih i spoljnih prilika suprostavimo odbranbenom vojnom silom, smatraćemo da se radi o našem otetom, okupiranom delu teritorije a koju ćemo povratiti kada dođe do promene odnosa snaga u svetu. Bilo kakvo otcepljenje teritorije se ne sme potpisati, a teritorija okupirana naše zemlje koju ćemo osloboditi kad tad. Svi narodi koji žive na našoj teritoriji Republike Srbije su ravnopravni, svi imaju ista prava ali imaju i obaveze prema državi Srbiji. Vojska NKPS se zalaže da vojska R. Srbije treba da bude dobro naoružana i obučena kako bi mogla da čuva i brani nazavisnost R. Srbije. Vojska treba da čuva državne granice. Svaki vojnik treba da bude redovni a ne plaćeni a oficiri profesionalni u svojim strukama prema svojim dužnostima koje obavljaju. Vojska treba da brani R. Srbiju svim raspoloživim sredstvima u slučaju bilo kakve agresije ili nasilnog otimanja bilo kojeg dela teritorije u slučaju rata svaki građanin postaje vojnik ako je punoletan. Zdravstvo NKPS se zalaže da zdravstvo mora biti besplatno kako bi svaki naš građanin mogao da se leči besplatno. Da bi zdravstveni radnici mogli (svesno) savesno obavljati svoju poslovnu obavezu treba da imaju redovne i zadovoljavajuće plate kako ne bi morali raditi dodatne poslove, samo u normalnim uslovima zdravstvenih radnika dobijamo dobro i kvalitetno zdravstveno lečenje. A što se tiče zdravstvenih ustanova, bolnica društvenih i privatnih, troškova lečenja treba socijalno osiguranje da reguliše kako bi svaki naš građanin mogao da se leči bez obzira o kojoj se zdravstvenoj ustanovi radi. Samo na taj način dobijamo mogućnost da se svi naši građani mogu lečiti bez obzira dali su u radnom odnosu ili na SIZU za zapošljavanje i bez razlike na starosno doba. Svi naši građani moraju imati istu mogućnost za lečenje i pristupa svim zdravstvenim ustanovama naše zamlje. Školstvo Stav NKPS prema školstvu je sledeći: Školstvo mora da bude besplatno i obavezno za sve učenike. Obavezni stepen stručnog obrazovanja koje moraju učenici završiti je srednja stručna škola. Fakulteti moraju biti besplatni i dostupni svakom učeniku koji želi pohađati fakultet, a samo odlični učenici imaju pravo na stipendiju i dom. Samo besplatnim i obaveznim školstvom možemo se boriti protiv nepismenosti i drugih raznih diskriminacija i razlika među učenicima. Socijalna politika NKPS se zalaže: Da svaki zaposleni građanin može pristojno živeti od svog rada. Da svaki nezaposleni građanin uredno prijavljen na biro rada ostvari pravo na materijalna primanja i besplatnu zdravstvenu zaštitu. Da žena bude zaštićena u društvu a posebno samohrane majke, majke sa troje i biše dece, trudnice (da ne dobijaju otkaz na radno mesto). Da sve trudnice mogu da ostvare trudničko bolovanje. Da žena ostvaruje pravo na besplatnu preventivnu zdravstvenu zaštitu. Da se dečiji dodatak isplaćuje redovno a iznos istog da bude pristojan. Porodica sa petoro i više dece da imaju dodatna socijalna primanja. Selo i Poljoprivreda NKPS je protiv iseljenja mladih radno sposobnih ljudi sa sela i zalaže se da vrati što više istih nazad na selo. Na selima treba pokrenuti zemljoradničke zadruge i omogućiti bavljenje stočarstvom, ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom i drugim delatnostima. Omogućiti im da što povoljnije mogu uzeti kredite kako bi mogli kupiti poljoprivredne mašine, garantovati im otkup proizvoda, otkupna cena proizvoda da bude normalna i na vreme isplaćena. Samo na taj način možemo pospešiti vraćanje i odliv stanovništva sa sela i treba ići u korak sa svetskom tehnologijom koja omogućava lakše i uspešnije bavljenje zemljoradnjom. Jedino se tako mogu postići uspešniji i kvalitetniji rezultati poljoprivrede. Radnik NKPS se zalaže da svaki radnik bez razlike na verska ili politička opredeljenja bude zaštićen na radnom mestu da ne strepi od otpuštanja da im se omoguće uredne i pristojne plate, da imaju normalno radno vreme ne više od 8 sati, plaćen godišnji odmor, regres, topli obrok i odgovarajuću zaštitu na radu u zavisnosti od radnog mesta. Umetnost i kultura Potrebno je normativno i u praksi omogućiti i sveobuhvatnu slobodu stvaralaštva kao i slobodu kritike njenih rezultata. Država Srbija treba materijalno i na druge načine da pomogne i maksimalno omogući i podrži rad umetničkih i kulturnih ustanova, mreže biblioteka, muzeja, domova kulture, pozorišta, filmskih studija, bioskopskih dvorana, operskih, baletskih i koncertnih dvorana, ateljea i radionice iz oblasti likovne i vajarske umetnosti, slične ustanove koje neguju kulturne vrednosti kao i samostalni rad umetnika iz svih oblasti stvaralaštva. Posebnu brigu treba pokloniti očuvanju, održavanju i restauraciji kulturnih i istorijskih spomenika kao i arheoloških nalazišta i lokacija. Od izuzetnog značaja je podržavanje i pomaganje izdavačke delatnosti, štampanje domaće i strane literature jer knjiga mora biti dostupna svima. Država treba da promoviše objavljivanje dela koja ističu istinske naučne, umetničke i kulturne vrednosti. NKPS je protiv negovanja i objavljivanja kiča, nehumanih i dekadentnih knjiga koje propagiraju rasnu, versku i nacionalnu mržnju, pozivaju na rat, masovno uništenje ljudi i razaranja, kao i koje zagovaraju teror, ropstvo, gušenje sloboda i ukidanje ljudskih prava. Sport Sport treba da se zasniva na ravnopravnim i zdravim osnovama samo na taj način svi mogu imati iste mogućnosti i šanse da se bave sportom bez razlike na materijalni status. Dabi dobili dobre i kvalitetne sportiste, sport treba da bude obavezan za svako dete, bez razlike na pol do određenog uzrasta. Sve sportiste treba pomoći finansijski a samo najbolje koji prestavljaju državu treba posebno nagraditi. NKPS se zalaže za izgradnju sportskih dvorana, igrališta, bazena i drugih sportskih objekata i terena, gde će svi građani bez razlike na starosno doba moći aktivno ili rekreativno da se bave sportom. Verske organizacije Odnos NKPS prema verskim organizacijama je sledeći: Sve verske zajednice moraju biti odvojene od države i ne smeju se mešati u njen rad. Država s druge strane treba da omogući nesmetani rad svim verskim zajednicama na ravnopravnim osnovama kao i slobodu savesti i veroispovesti u društvu kao i u svojim institucijama. Verska sloboda je pravo koje ljudsko biće dobija rođenjem, činom života. To je sloboda u kojoj svako biće može prema savesti i uverenju oblikovati svoj duhovni život. Dokle god nečije uverenje o nekoj verskoj zajednici, ili njenom stavu, ne sprečava pripadnika te verske zajednice da postupa po diktatu svoje savesti i po uverenju koje je stekao – ono ne ugrožava drugoga. Ljudi moraju posedovati pravo da promene uverenja ako to savest traži od njih. Svako treba da sledi svoju savest u svim okolnostima i ne sme biti nateran da deluje protiv nje. Verska sloboda treba da bude ograničena samo onima koji iz verskih ili drugih pobuda nasiljem ili drugim oblicima ponašanja krše ljudska prava ili sprečavaju slobodno ispovedanje verskih uverenja drugih. Zato je verska sloboda, kao opšte pravilo, u službi svih građana – ravnopravno uključujući i ateiste kao i verski neopredeljene čija prava ne treba zanemarivati u korist onih koji su verski opredeljeni. Pripadnost ili nepripadnost nekoj verskoj zajednici nikada ne sme biti uzrok posebnih povlastica ili restrikcija.
  Autori Programa: Kulić Nenad i Kirćanski Vladimir

Komentari

Re: PROGRAM

Vladimir | 18/07/2008, 02:10

drugarice i drugovi,
Šaljem vam zvaničnu izjavu Socijalističke radničke partije Hrvatske povodom odluke Vlade Republike Hrvatske da prizna samostalnost Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije. Zaista, bio sam obradovan stavom SRP prema rešavanju kosovskometohijskog pitanja u skladu s Rezolucijom 1244 SB OUN, međunarodnim pravom, Poveljom o ljudskim pravima OUN - a...priznavši srpskom narodu istorijsko pravo nad Kosmetom koji je Kraljevina Srbija oslobodila u I balkanskom ratu 1912 - 1913 godine posle četristotinepedeset godina robovanja pod Turcima - Osmanlijama 1455 - 1912. Zaista bio sam oduševljen da u Hrvatskoj i dalje postoje grupe intelektualca i političke stranke - ovde je reč o radničkoj i socialističkoj partiji - koji odgovorno i savesno prilaze ovom međunarodnom, regionalnom i nacionalnom problemu izdigavši se iznad fašizma i šovinizma hrvatske političke elite poštujući teritorijalnu celovitost i suverenitet Republike Srbije. Naime, SRP je pokazala političku odgovornost - isto toliko i širinu i dubinu u sagledavanju ovog problema. To može doprineti povezivanju svih balkanskih radničkih i socijalističkih i komunističkih partija - Socijalističke radničke partije Hrvatske, Radničko - komunističke partije BiH, Nove komunističke partije Srbije...u stvaranju Narodnog fronta u borbi protiv Novog Svetskog Poretka, EU, NATO - pakta...MMF -a, Svetske banke... i što je još važnije eksploatacije radničke klase koja je danas u Srbiji i celom postjugoslovenskom prostoru dovedena u ropski položaj zahvaljujući niskom stepenu klasne svesti, opstrukcijama režimskih sindikata i političkim strankama koje sprovode geopolitičke planove i programe svojih angloameričkih i zapadnoevropskih imperijalnih i kolonijalnih gospodara u Vašingtonu i Briselu - i multinacionalnih korporacija - kartela, trustova i koncerna...
smrt fašizmu - sloboda narodu
želim vam svako dobro,
Vladimir

Zagreb, 20.03.2008. godine
IZJAVA POVODOM PRIZNANJA KOSOVA OD STRANE RH
Odcjepljenje autonomne oblasti Kosova i Metohije od matične zemlje po direktivi SAD, NATO i EU, predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, Povelje OUN, kao i Odluka Badminterove komisije i kao takvo predstavlja ozbiljan i opasan presedan, koji bi mogao eskalirati novim sukobima, u regiji, ali i u ostalim neuralgičnim točkama i mogao poslužiti kao obrazac za realizaciju neriješenih nacionalnih i teritorijalnih težnji u Evropi i svijetu.
Secesija Kosova, ne može se podvesti pod princip prava naroda na samoopredjeljenje do odcjepljenja, jer albanski narod već ima svoju državu, a Albanci na Kosovu svoja legitimna prava mogu ostvariti putem široke autonomije. Eventualno osamostaljenje Kosova mogao bi se prihvatiti samo uz suglasnost oba naroda, a nikako jednostrano.
Osim toga osamostaljenje Kosova je očigledni rezultat imperijalističkih težnji, a prije svega ekonomsko-političkih i vojnih interesa SAD, kao međunarodnog policajca i zaštitnika međunarodnog kapitalističkog poretka, pa ta oktroirana i vazalska država nije nikakva garancija za ostvarivanje legitimnih interesa albanskog naroda.
Stoga držimo da je Kosovo i Metohija neotuđivi dio Republike Srbije, pa pozivamo Vladu RH, da ne prizna novonastalu tvorevinu, već i zbog toga što bi taj čin mogao imati negativne implikacije na međunacionalne i regionalne odnose i u samoj Hrvatskoj.
Predsjednik Ivan Plješa

član

Vladimir | 18/07/2008, 03:16

другарице и другови,
Шта мислите о учлањењу једног теисте - члана СПЦ -а у НКПС? Под тим подразумевам да прихвата основна програмска начела и принципе НКПС - а - Исус Христос је био навећи социјалиста и комуниста који је проповедао "добру вест" - Јеванђеље јеврејским радницима и сељацима и целом ондашњем човечанству... о чему сведоче Нови завет и историјски писани извори - јеврејски историчар и хроничар Јосиф Флавије у свом делу "Јудејски рат"...Јер вера је стање духа - она је у домену метафизике и личног - емоционалног односа према стварности и Богу.Иако је током времена хришћанска црква постала државна институција и творевина средњовековног феудализма, још у доба цара Константина њени изворни принципи и начела - учења остају и даље моћна духовна сила. Наравно,током прва три века црква је била заједница мученика - свих обесправљених и експлоатисаних класа...она је имала своју духовну и моралну функцију али исто тако и социјалну - солидарност и помоћ сиромашнима... и педагошко - етичку - васпитну...што је нажалост данас потпуно занемарила. Заста, сваки искрен и поштен човек који је прочитао Библију посебно Нови завет - Исус Христ је говорио о "Царству Божјем" и затим Карла Маркса -"Капитал" - где је поменути теотетичар и философ критиковао либерални капитализам - даље у својим делима писао је о научном социјализму и комунизму...отуђењу...експлоатацији...класној борби и свести ...самоослобођењу - разумеће смисао класне борбе и духовног и моралног преображаја човека и друштва. Ја имам нарочито изузетан критички однос према СПЦ посебно што је често била субјект или објект одлучивања, занемарујућу своју праву духовну и моралну улогу. Иначе, ја прихватам достигнућа модерне емпиријске науке - рационализам и позитивизам, технички и технолошки прогрес...теорију еволуције...законе дијалектичког и историјског материјализма и одређене принципе економског детерминизма...Наравно, уколико човек објективно посматра стварност битно је да развија самокртички и критички однос према себи и друштву - друштвеној стварности и да стално преиспитује сопствене поступке и себе ослободи од робовања било којој догми -Фридрих Енглс је прилично добро образложио три дијалектичка принципа - изузетно је као и Карл Маркс познавао философију Г.Ф. Хегела. Наравно, основ религије чини догма исто колико и одређене идеологије - хуманизам и просветитељство. Претпостављам да НКПС дозвољава формирње секције религиозних - теиста у својим редовима - религиозни комунисти и социјалисти - иначе СРПХ дозвољава - који тако могу исказати одређену специфичност - оригиналност... Желео бих да знам шта ви мислите о свему овоме.
с поштовањем,
Бладимир

...и Буда је својим проповедима и личним примером - одрекао се краљевске власти и богаства зарад духовног и моралног уздизања и преображаја - показао своју љубав према сваком човеку. Иако је данашњи будизам прилично ревидирао његово учење оно што је говорио остаје и даље актуелно...

pozdravna poruka

Omladinac | 08/01/2009, 10:31

Drugarice i drugovi, veoma mi je drago sto se u Srbiji radja novi talas socijalisticke ideje. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve clanove NKPS-e, da, konacno se stvorio neko da probudi uspavane mase i podseti iste da svoju sudbinu drzi u svojim rukama. Dosta je vise kapitalistickih tajkuna i monopolista koji cede radnike, seljake, postenu inteligenciju,vojsku,policiju zarad iskljucivo svojih i samo svojih monopolistickih interesa. Novo vreme trazi nove mere. Puno srece u daljem delovanju do konacnog ostvarivanja blagostanja svih drustvenih klasa i stvaranja podjednatih sansa za sve. Sto danas u Srbiji nije slucaj, Sretno.

...

lol | 15/01/2009, 13:00

Pitao sam oca, da li se seca bilo cega sta je ucio u skoli, a kasnije se ispostavilo da to nije istina. Dobio sam odgovor: "Da sine. Marksizam". :D

pozdrav i podrška

Boban | 18/06/2009, 17:38

Slažem se sa vašim programom.Radnik se mora štititi i državu trebaju voditi pametni,obrazovani ljudi a ne bogataši i kriminalci

Budale Jedne

Stefan | 06/07/2009, 15:14

Dali ste vi normalni ko prvo vi ste pokusavlai da srusite kralja Aleksandra I a i Petra II
uspelo vam je 1941 pa stvorili FNRJ , tako da ste ste vi unistili jaku drzavu , SFRJ ste unistavali vi kada je narod i neki politicari otvorio malo oci 1991 godine
Vi kumunisti ste je unistili zajedno sa mudjahedinima ,amerikancima i ostalima
Sada opet hocete da je sjebete ovakva je vec zajebana ali nmpolako deo naroda se budi dok drugi zaboravlja vasu vladu i vracaju se vama da uniste i ovo malo sto nam je ostalo
Dobro pricate bajke , pokupite vase materijale i mars iz srbije
Ako bog da ojacace srbija sa cetnickim pokretom,Kraljem Aleksandru II,Mladicu

*Pozdravite moga tatu*

Lune | 09/11/2009, 15:56

Mrksizam itd...
* *
*
* Odgovoriti sa citatom
* Izmeni/Izbriši poruku
* Obriši ovu poruku
*
*

Medjutim, govor je odrzao...i krenuo

Počalji Milan Danas u 3:44 pm
*stazama Laburisticke revolucije*...finalizaciji *sezdesetosmasa*...a , znamo Toni Bler, tada nekada Laburista nakon ukidanja stavke u stranci *da ce se boriti za drustveno vlasnistvo na sredstvima za proivodnju*, poput Cercila napustio je i njih...znaci svaka *trambulina* *NUZNO* mora da krene iz mase proizvodjaca....ali posto nije zasticen *brend*..preuzeli su *intelektualnu svojinu* radnickog i komunistickog pokreta...svakako, zajedno sa svim pravima...jer *nije lova za kulova*..misli se na proletarijat, koji ce se obogatiti postati akcionar-kapitalista, a zaposlice na svoje mesto opet pa *visak stanovnistva* afrike i azije...cini se sa sve Al Kaidom i slicno, jer i oni takvi kakvi su imaju pravo na istorijsko secanje ko ih je ubijao, preprodavao kao stoku, ko im je isprznio rudne i druge mineralne rezerve...Danas sebe nazivaju *Levica*...*Internacionala* naravno *antifasisti*...probni baloni su modifikovani kroz razne *Crvene brigade* *FAF* i druge moze se reci *dokae* da su komunisti bili i ostali teroristi, pa eto oni moraju da stave u zastitu zajedno sa *idejom*...a od *ideje* koriste imenicu, a materijalne efekte dele medju sobom. Stigla je *nova misao* opet ukradena...*moja poslednja borba protiv kapitalizma, bice borba protiv uzeta koje su nam prodali*..* u krug, u krug, igramo valcer ja i drug....*. Izokretanjem cinjenica, zamenom teza kao *novi nacin razmisljanja* zele da preusmere postojecu i opravdanu mrznju prema fasizmu...na upravo borce protiv fasizma, ne onog proslog nego aktiviranog danasnjeg...Uporno, godinama, negovano...nisu zabranili Ce Gevaru, ostavili su ga mladima a brisali iz svesti i istorije Mrksa, Engelsa Lenjina, Staljina, Tita, Mao Cedunga, Ho si Mina...one koji su im svako na svoj nacin polomili zube...*zemlje* SFRJ *zemlje*..nove emlje koje su prolile krv da bi postale samostalne,. nacionalne, naravno obozene...odricu se suvereniteta...snimaju stari novi film *Reka bez povratka*...I u Srbiji, je sramota biti *narodni heroj*, delotvorno je biti *disident*..*izdajnik nije demokratska rec*...i imati stalno mogre nogavice, od stalnog pisanja uz vetar*...uslove imaju, komunisti su se odrekli svega, da nisu bila bi drukcija prica...*zelene beretke*..*crvene beretke*...*Rambo*..*Betmen*,..*Supermen*...*NIska Drina**Niska Morava* odavno nisu u modi, ck ni njihov prihod-profit nije u modi...*ustupljen* je amerima.... affraid

komentar

ljubisa pavlovic | 09/12/2009, 09:47

prvo bih zamolio osnivace da se izjasne o uradjenoj privatizaciji,i dali ce ponistiti sve neregularne privatizacije.dali kada dodje na vlast ce posteno suditi svima koji su se ogresili onarod i opljackali narod i drzavu.hoce li im imovinu konfiskovati.

privatizacija

N/N | 28/02/2010, 02:22

Privatizacija!Sama rec uzasno zvuci,kao zarobljavanje.Ne moraju ONI nama da pomazu,neka idu kuci i tamo neka investiraju.Neka zaposle svoju decu u svoje fabrike,pa im daju plate od 200evra,neka zive srecno do kraja zivota...Da mi lepo ove domace ,,biznismene,,stavimo u zatvore.Kad vratimo narodu njegove fabrike,svi na radna mesta,pa koliko radimo,toliko i zaradimo.Ako budemo znali da to sto zaradimo ravnopravno podelimo,pobedili smo.REVOLUCIJA!!!!!!

MATROZ

Dejan Slancek | 24/04/2010, 12:58

Sremska Mitrovica je mali grad koji je za vreme komunizma funkcionisao i u njemu je sve radilo, a otkako su pocele privatizacije sva preduzeca su otisla pod stecaj da bi ih tajkuni kupili za male pare a onda zatvorili i isterali ljude na ulicu. Da li je takva sudbina i Matroza? Da li je taj Svajcarac samo paravan za nekog politicara-mafijasa koji ce nas i dalje upropascavati? Da li cemo i dalje biti robovi u svojoj zemlji i gladni u ``bogatom``Sremu?

prosperitet

sasa | 10/05/2010, 18:50

ja bih hteo da se uclanim u komunisticku partiju pomozite dole buržuazija živela radnicka klasa

skora pobeda

saša jugosloven | 10/05/2010, 18:58

što pre otvoriti zatvore za kapitalistički šljam uzdignite glave naše vreme tek dolazi napraviše od nas naciste to se mora sprečiti što pre više nema čekanja pozdrav drugarice idrugovi vidimo se uskoro

Komunizam?

Proleter | 07/08/2010, 09:09

Ljud moji, drugovi i drugarice, o kakvom se komunizmu ovde uopšte radi? U progrmu je napisano da se partija zalaže za pravedno "komunističko društvo", a odmah zatim se navodi kako će u tom društvu svako imati pravo da bira i da bude izabran. Znate li vi da nema biranih i izabranih u komunistškom društvu, komunističko društvo je besklasno i prema tome direktno demokratski uređeno! Sa takvim stavom bi ste mogli sebe nazvati socijalistima, ali kazem mogli, jer se odmah nakon prethodnog ispada navodi kako se KPS zalaže za privatan sektor, a čak se ne najveći reformisti ne zalažu za privatan sektor. Ovo je najobičnija liberalna, pro-kapitalistička partija koja se koristi komunističkim simbolima. Program i statut izgledaju kao da ih je pisala policija, a ne kakvi socijalisti, a kamoli komunisti. Ljudi moji, vi se ovde sprdate sa idejom komunizma i sa radništvom Srbije, sve što o njemu možete reći je na nivou izmišljenih priča za malu decu!

Nadam se da nećete tako lako obmanuti narod.

Solidarno,
Ivan

Komunizam!

Proleter | 07/08/2010, 09:17

Ja se ovde izvinjavam, držao sam otvorene dve stranice, a postovao na pogrešnoj. Prethodni komentar je namenjen KPS-u, a ne NKPS-u.
Ali za razliku KPS, koji su otvoreno imbecilni, ovde nema ništa o ekonomskom modelu. Već samo slepo pozivanje na Marksa.

Pozdrav,
Ivan

komunisti zakon

dragan | 17/12/2010, 17:00

dragi drugovi imate punu podrsku od mene viste pravi a sps je desnicarska partija pederska i ne mogu sebe da nazivaju levicom u krusevcu su socijalisti na vlast i progone njude isteruju sa posla sikaniraju

a zasto

Sloba Z. | 05/03/2011, 18:36

ne znam sta se dogodilo sa mojim komentarom, zasto je izbrisan.

Prosperitet

Aleksandar | 11/09/2011, 13:16

Hteo bih da se uclanim u Komunisticku partiju

Vazno

Aleksandar | 11/09/2011, 13:27

Za vreme komunizma srbija i jugislavija su imale dobro razvijenu industriju koju su sada upropastili privatizacijom.Danas je retka pojava da se nadju nasi proizvodi u prodavnicama jer nemamo vise fabrike koje proizvode jer su unistene. U pirotu od 15 fabrika rade samo dve ili tri. Zivela radnicka klasa i samoupravljanje.

free single personal ads

WilliamHycle | 27/07/2021, 21:03

free local dates
geek dating sites

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb